فرهنگ جامع مراقبت‌های پوست‌ومو و تکنیک‌های زیبایی جلد اول

این کتاب دارای ۴ بخش است. در بخش اول اطلاعات عمومی و پایه ای ساختار و ضایعات پوست‌ومـو و آشنایی با محصولات آرایشی‌بهداشتی ارائه شده است. در بخش دوم اطلاعات اولیه مراقبت‌های عمومی پوست‌ومو بیان شده است. در بخش سوم مطالبی دربارۀ مراقبت‌های پوست‌ومـو در سالن‌های زیبایی عنوان شده است و سرانجـام تکنیک‌های تخصصـی زیبایی و درمانی در بخش چهـارم به نگارش درآمـده اند، که دو فصل آن در جلد اول آورده شده است.